Privatumo politika

1. KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?

UAB „Straumann Lithuania“ (toliau – „Mes“ arba „Bendrovė“) vertina Jūsų pasitikėjimą ir siekia užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Mes gerbiame Jūsų privatumą ir įsipareigojame Jūsų asmens duomenis teisėtai tvarkyti ir saugoti, laikantis visų Europos Sąjungos (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679) (toliau – „BDAR“) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Šioje Privatumo politikoje mes pateikiame informaciją apie asmens duomenų tvarkymą asmenų, kurie perka mūsų parduodamas odontologines prekes, dalyvaujame mūsų organizuojamuose mokymuose, mūsų klientų atstovų, šios svetainės lankytojų, asmenų, kurie sutiko gauti Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimus, kandidatų į laisvą darbo vietą Bendrovėje ir kt.

Privatumo politikoje yra nurodyta informacija apie tvarkomų asmens duomenų kiekį, tikslus, asmens duomenų šaltinius, gavėjus ir kt.

Mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais ar kitomis priemonėmis nei nurodyta šioje Privatumo politikoje. Tokiu atveju, mes Jums apie tai pranešime atskiru Privatumo pranešimu.

Ateityje šią Privatumo politiką galime keisti, dėl to skatiname šią Privatumo politiką peržiūrėti periodiškai, kaskart apsilankius Mūsų interneto svetainėje.

2. SĄVOKOS

Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka BDAR ir kituose teisės aktuose naudojamas sąvokas, tačiau dėl patogumo šioje Privatumo politikoje pateikiame pagrindinių sąvokų apibrėžimus:

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti („duomenų subjektas“); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurios tapatybę tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka (rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas).

Bendrovė – UAB „Straumann Lithuania“, juridinio asmens kodas 125435246, buveinė adresu A. Vivulskio g. 7-101, Vilnius.

3. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Visais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, maloniai, prašome susisiekti su Bendrove el. paštu info.lietuva@straumann.com arba siunčiant registruotą laišką adresu A. Vivulskio g. 7-101, Vilnius.

4. ASMENS DUOMENYS

Asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs sudarote su mumis sutartį (perkate odontologines prekes, dalyvaujate mokymuose) arba atstovaujate sutarties šalį, atsiunčiate savo CV ar kitą informaciją, susijusią su Jūsų įdarbinimu mūsų Bendrovėje.

Mes taip pat Jūsų asmens duomenis gauname iš trečiųjų asmenų (tokių kaip Jūsų darbdavys).

Mes galime gauti informaciją apie Jus taip pat iš viešai prieinamų šaltinių (pvz. „LinkedIn), po to, kai Jūs sutikote, kad informacija apie Jus būtų paviešinta, kaip ir iš valstybės institucijų, tokiu kaip Valstybinės socialinio draudimo fondo valdymo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Mes rinksime tik tokią informaciją, kuri yra būtina mūsų paslaugoms suteikti bei laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

Surinktus asmens duomenis, mes naudojame keliems skirtingiems tikslams įgyvendinti. Priklausomai nuo to, kas Jūs esate (sutarties šalies atstovas, kuriai yra suteikiama ekspeditoriaus paslauga; sutarties šalis; šios svetainės lankytojas), toliau yra pateikiama informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kokiais teisiniais pagrindais grindžiame Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų asmens duomenų gavėjus.

Odontologinių prekių prekyba

Bendrovė parduoda įvairias odontologines prekes sveikatos priežiūros įstaigoms, dantų technikų laboratorijoms arba atskiriems odontologams ir / ar burnos priežiūros specialistams.

Siekiant tinkamai parduoti odontologines prekes, Bendrovei yra būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Šiuo tikslu yra tvarkomi šie asmens duomenys: Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, tel. numeris, gyv. adresas), užsakymų istorija.

Sutarties šalies asmens duomenys yra tvarkomi sudarytos sutarties pagrindu.

Bendrovė taip pat tvarkys sutarties šalies (kliento), kuris pirko odontologines prekes, atstovo asmens duomenis. Sutarties šalies atstovo visada yra tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, tel. numeris.), darbovietė (įskaitant ir užimamas pareigas), susirašinėjimo ir komunikacijos turinys su Bendrove.

Sutarties šalies atstovo asmens duomenys bus tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Asmens duomenys yra saugomi 10 metų nuo prekių įsigijimo dienos. Visais atvejais asmens duomenys nebus tvarkomi ilgiau, negu to reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja ir / ar numato teisės aktai.

Mokymų organizavimas ir vykdymas

Bendrovė organizuoja mokymus odontologams ir / ar burnos priežiūros specialistams.

Šiuo tikslu, Bendrovė gali tvarkyti mokymų dalyvių šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, tel. numeris, gyv. adresas), mokymai, mokėtina suma.

Asmens duomenys yra tvarkomi sutarties pagrindu.

Asmens duomenys yra tvarkomi 2 metus nuo konkrečių mokymų įvykdymo.

Straumann group dantų implantų sistemų reklamos vykdymas

Bendrovė yra Straumann Group dantų implantų sistemų atstovai Lietuvoje. Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis, siekdami reklamuoti Straumann Group dantų implantų sistemas bei paviešinti asmens duomenis asmenų – odontologų specialistų, kurie teikdami odontologines paslaugas naudoja Straumann Group dantų implantų sistemas.

Šiuo tikslu, Bendrovė tvarko asmenų, kurie reklamuoja Straumann Group dantų implantų sistemas, šiuos asmens duomenis: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas, tel. numeris, gyv. adresas), gimimo data, darbovietė, profesija, atvaizdas, balsas.

Bendrovė paviešins tik Jūsų vardą, pavardę, darbovietę, profesiją, atvaizdą ir balsą.

Visi asmens duomenys yra tvarkomi tik Jūsų sutikimo pagrindu.

Asmens duomenys yra saugomi 3 metus nuo asmens sutikimo gavimo dienos.

Bendrovės sutarčių vykdymas

Siekdami sudaryti ar vykdyti sutartis, kurios nesusijusios su Bendrovės pagrindine veikla, mes taip pat galime tvarkyti asmens duomenis Sutarties šalių ar jų darbuotojų.

Mes tvarkome Sutarties šalies darbuotojo vardą, pavardę, darbovietę (įskaitant ir užimamas pareigas), susirašinėjimo ir komunikacijos turinį su Bendrove.

Asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu (sutarties šalies darbuotojo atžvilgiu).

Šiuo asmens duomenų tvarkymo tikslu, asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja sutartis su Bendrove bei 10 metų nuo sutartinių santykių su Bendrove pabaigos.

Asmens duomenų tvarkymas asmenų aptarnavimo atvejais

Bendrovė Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekiate, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją Bendrovės viešai skelbiamais kontaktais.

Savo asmens duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto būdo susisiekti su mumis, gali skirtis tvarkomų asmens duomenų kiekis.

Surinkti Jūsų asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo Jūsų kreipimosi dienos. Atskirais atvejais, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau.

Telefoninių pokalbių įrašymas ginčams su asmenimis išspręsti ir pirkimų sąlygoms patvirtinti

Bendrovė siekia užtikrinti aukštą savo klientų aptarnavimo kokybės standartą. Dėl šios priežasties, yra įrašomi Bendrovės telefoniniai pokalbiai, kurie vykdomi + 370 5 276 1377 ir +370 37 210 645 telefonų numeriais, siekiant įvykus ginčui su asmeniu, išspręsti kuo greičiau šį ginčą ir / ar pirkimų sąlygas patvirtinti.

Visais atvejais, Bendrovė įrašo telefoninį pokalbį tik Jūsų sutikimo pagrindu. Jūs būsite perspėti dėl telefoninių pokalbių įrašymo ir Jūs turėsite pasirinkimo galimybę tęsti telefoninį pokalbį ar jį nutraukti. Tęsdami telefoninį pokalbį, Jūs sutinkate, kad Jūsų ir Bendrovės telefoninis pokalbis būtų įrašomas.

Įrašyti telefoniniai pokalbiai yra saugomi 6 mėnesius nuo telefoninio pokalbio įrašymo dienos. Telefoninių pokalbių įrašai yra niekam neteikiami, išskyrus atvejus, kai šių duomenų pareikalauja pateikti valstybės ir / ar savivaldybės institucijos.

Asmeninių paskyrų valdymas ir administravimas

Siekiant Jums parduoti odontologines prekes naudojant Bendrovės el. parduotuvę, Jums reikia susikurti paskyrą Bendrovės prekybos platformoje.

Jums susikūrus asmeninę paskyrą, Bendrovė siekdama tinkamai Jus identifikuoti, administruoti ir valdyti minėtas paskyras, turi tvarkyti Jūsų paskyros prisijungimo vardą (Jūsų el. pašto adresas), slaptažodį, el. pašto adresą, tel. numerį.

Bendrovė pabrėžia, kad aktyvia paskyra yra laikoma tokia paskyra, kuria buvo bent kartą pasinaudota dvejų metų laikotarpyje. Asmens duomenys ir paskyra yra saugomi 2 metus nuo paskutinio prie paskyros prisijungimo dienos.

Minėti asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Duomenys apie Jūsų asmeninę paskyrą yra niekam neteikiami.

Tiesioginė rinkodaros vykdymas

Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Bendrovės parduodamas prekes, vykdomus mokymus, Bendrovės darbuotojai telefonu ar elektroniniu paštu gali pateikti pasiūlymus dėl Bendrovės parduodamų odontologinių prekių, vykdomų mokymų ar pateikti kitą reklaminę medžiagą.

Tiesioginės rinkodaros tikslu Bendrovė gali tvarkyti tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, darbovietę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, kitus duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti.

Jei esate mūsų klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Bendrovės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (elektroniniu paštu), mes galime toliau teikti Jums pasiūlymus dėl prekių / mokymų, kurie yra panašūs į Jums anksčiau parduotas odontologines prekes ar suteiktus mokymus. Tokiu atveju, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 1 (vienerius) metus nuo sutikimo gavimo ar prekės pardavimo dienos.

Jūs turite teisę bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis el. paštu info.lietuva@straumann.com.

Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas

Bendrovė Jūsų pateiktus asmens duomenis taip pat gali tvarkyti kandidatų į laisvą darbo vietą administravimo tikslais, kai Jūs savo asmens duomenis Bendrovei pateikiate siekdami prisijungti prie Bendrovės komandos. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu. Nurodyti duomenys tvarkomi darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą.

Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.

Prašome Jūsų nesiųsti jokiais asmeninės informacijos, kuri nėra susijusi su Jūsų profesiniais gebėjimais, kvalifikacija, nėra būtina Jūsų tinkamumui užimti atitinkamas pareigas įvertinti. Prašome nei laiške, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose nenurodyti nereikalingų asmens duomenų, tokių kaip asmens kodas, šeiminė padėtis, specialūs (jautrūs) duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt.

Jūsų gautus duomenis Bendrovė saugos iki konkrečios atrankos į darbo vietą pabaigos, išskyrus atvejus, kai Jūs sutiksite, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi papildomus 1 (vienerius) metus. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti Jūsų sutikimą papildomai Jūsų asmens duomenis tvarkyti 1 (vienerius) metus. Pabrėžiame, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki atitinkamo sutikimo atšaukimo.

Informuojame, kad siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes.

5. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR DUOMENŲ GAVĖJAI

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip kompiuterinės įrangos prižiūrėtojams.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

  • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
  • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
  • ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
  • pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis ir kitiems tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami į jokią trečiąją valstybę ir (ar) tarptautinę organizaciją.

6. SLAPUKAI

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Slapukai yra skirti užtikrinti sklandų interneto svetainės veikimą.

Slapukų pagalba, Bendrovė gali rinkti informaciją apie svetainės lankytojų skaičių, lankytojų IP adresą ir kt.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie mūsų interneto svetainės.

Pavadinimas Laikotarpis Tikslas
Mage-cache-sessid 1 diena Slapukas, naudojamas vartotojo sesijos palaikymui
_fbp 1 diena Slapukas renka informaciją apie prisijungusius vartotojus ir yra naudojamas
section_data_ids 1 diena Šis slapukas naudojamas saugoti kliento specifinę informaciją, susijusią su pirkėjo inicijuotais veiksmais, pvz., Norų sąrašo rodymu, atsiskaitymo informacija ir kt.
private_content_version 10 metų Naudojamas siekiant išvengti turinio talpyklos
searchReport-log 1 metai Naudojamas registruoti informaciją apie paiešką
store 1 metai Naudojamas rodyti teisingą parduotuvės vaizdą
form_key 1 diena Šis slapukas naudojamas formų pateikimams sekti ir turinio talpyklai naršyklėje palengvinti, kad puslapiai būtų greičiau įkeliami.
product_data_storage 1 diena Šis slapukas naudojamas saugoti produktų duomenų, susijusių su neseniai peržiūrėtais / palyginamais produktais, konfigūraciją.
recently_compared_product_previous 1 diena Šis slapukas naudojamas anksčiau palygintų produktų produktų ID saugoti, kad būtų lengviau naršyti.
cookiebar mage-cache-storage 1 diena Šis slapukas naudojamas turinio talpinimui naršyklėje, kad puslapiai būtų greičiau įkeliami.
mage-cache-storage-section-invalidation 1 diena Šis slapukas naudojamas turinio talpinimui naršyklėje, kad puslapiai būtų greičiau įkeliami.
form_key 1 metai Naudojamas atsitiktinai sugeneruotiems raktams, naudojamiems užkirsti kelią suklastotoms užklausoms, laikyti
mage-messages 1 diena Šis slapukas naudojamas klaidų pranešimams ir kitiems vartotojui rodomiems pranešimams, pvz., Slapuko sutikimo pranešimui ir įvairiems klaidų pranešimams, stebėti. Pranešimas ištrinamas iš slapuko, kai jis parodomas pirkėjui.
SSID 2 metai Šis slapuke saugomos vartotojo nuostatos ir kita informacija. Tai visų pirma apima pageidaujamą kalbą, puslapyje rodomų paieškos rezultatų skaičių ir sprendimą aktyvinti „Google“ saugios paieškos filtrą.
SID 2 metai Šiame slapuke saugomos vartotojo nuostatos ir kita informacija. Tai visų pirma apima pageidaujamą kalbą, puslapyje rodomų paieškos rezultatų skaičių ir sprendimą aktyvinti „Google“ saugios paieškos filtrą.
SAPISID 2 metai Šiame slapuke saugomos vartotojo nuostatos ir kita informacija. Tai visų pirma apima pageidaujamą kalbą, puslapyje rodomų paieškos rezultatų skaičių ir sprendimą aktyvinti „Google“ saugios paieškos filtrą.
HSID 1 mėnuo Renka svetainės statistiką ir stebimus konversijų rodiklius.
APISID 2 metai Šiame slapuke saugomos vartotojo nuostatos ir kita informacija. Tai visų pirma apima pageidaujamą kalbą, puslapyje rodomų paieškos rezultatų skaičių ir sprendimą aktyvinti „Google“ saugios paieškos filtrą.
__Secure-3PSID 2 metai Kurti svetainės lankytojo pomėgių profilį, kad būtų rodoma aktuali ir suasmeninta „Google“ reklama
SIDCC 1 diena „Google“ / „YouTube“: saugos slapukas, apsaugantis vartotojo duomenis nuo neteisėtos prieigos.
__Secure-3PAPISID 6 mėnesiai Kurti svetainės lankytojo pomėgių profilį, kad būtų rodoma aktuali ir suasmeninta „Google“ reklama
NID 182 dienos Šiame slapuke saugomos vartotojo nuostatos ir kita informacija. Tai visų pirma apima pageidaujamą kalbą, puslapyje rodomų paieškos rezultatų skaičių ir sprendimą aktyvinti „Google“ saugios paieškos filtrą.
SEARCH_SAMESITE 6 mėnesiai Šiuos slapukus „Google“ naudoja norėdama rodyti suasmenintus skelbimus „Google“ svetainėse, atsižvelgdama į naujausias paieškas ir ankstesnę sąveiką.
1P_JAR 1 mėnuo Naudojamas svetainės statistikai rinkti ir konversijų rodikliams stebėti
OTZ 17 dienų Šis slapukas naudojamas „Google“ reklamavimo paslaugoms palaikyti.
CONSENT 17 metų Šiame slapuke saugomos vartotojo nuostatos ir kita informacija. Tai visų pirma apima pageidaujamą kalbą, puslapyje rodomų paieškos rezultatų skaičių ir sprendimą aktyvinti „Google“ saugios paieškos filtrą.
OGPC 1 mėnuo Šis slapukas įgalina „Google“ žemėlapių funkcionalumą.
AID 2 metai Šis „Google Analytics“ slapukas susieja jūsų veiklą kituose įrenginiuose, prie kurių anksčiau esate prisijungę naudodami „Google“ paskyrą. Remiantis tuo, jūsų įrenginiuose rodomi skelbimai yra derinami ir matuojami konversijų įvykiai.
fr 3 mėnesiai Facebook: reklamos tikslams
FluentLocale 3 mėnesiai Būtini slapukai įgalina pagrindines funkcijas, tokias kaip puslapio naršymas ir prieiga prie saugių sričių.
_gat_gtag_UA_145152023_1 1 minutė Šio slapuko tikslas yra tinkamai valdyti mūsų svetainę ir „Google Analytics“. Jis saugomas pirmo apsilankymo svetainėje ar internetinėje parduotuvėje metu ir bus atnaujintas per kitus apsilankymus.
X-Magento-Vary 1 metai Naudojamas talpinti skirtingas puslapių versijas
_gid 1 diena „Google Analytics“ slapukai, skirti vartotojams atskirti.
PHPSESSID 1 valanda Slapukas naudojamas saugoti ir identifikuoti vartotojo sesijos ID, siekiant valdyti vartotojo seansą svetainėje. Slapukas yra seanso slapukai ir ištrinami uždarius visus naršyklės langus.
recently_viewed_product 1 diena Šis slapukas naudojamas anksčiau žiūrėtų produktų produktų ID saugoti, kad būtų lengviau naršyti.
_ga 2 metai Naudojamas rodyti teisingą parduotuvės vaizdą

7. DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo.

Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, programinės įrangos periodinį atnaujinimą, antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą ir kt.

8. JŪSŲ TEISĖS

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Bendrovė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Bendrovė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

Duomenų subjektų teises Bendrovė įgyvendins nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Per nurodytą terminą Bendrovė pateiks duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavus prašymą. Vieno mėnesio laikotarpį Bendrovė gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis.

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

Teisę būti informuotam apie atliekamą duomenų tvarkymą

Bendrovė Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje Privatumo politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan.

Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Bendrovė Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turima informacija apie jų šaltinius. Bendrovė pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją.

Teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis

Jūs turite teisę Bendrovės reikalauti, kad ji nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys. 

Teisę apriboti duomenų tvarkymą:

  • Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

Teisę prašyti ištrinti duomenis

Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui (nesutikti)

Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Bendrovės teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai Bendrovė duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus.

Teisę į duomenų perkeliamumą

 

Tais atvejais, kai Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su Bendrovė pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o Bendrovė nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad Bendrovė Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai - Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (https://vdai.lrv.lt/).

9. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAS

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos interneto svetainėje.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2023 m.